REGLEMENT FOR VIKRAN SMÅBÅTHAVN SA

(Vedtatt på årsmøtet, 2014-04-26)

1: Ansiennitet og tildeling, jfr. vedtektenes § 4
Styret tildeler og omdisponerer båtplasser etter søknad og ansiennitet. En andelshaver kan kun disponere en båtplass.
Innskudd og leie for båtplass fastsettes av årsmøtet. Plassbredde og utriggerlengde legges til grunn. Det er eget innskudd for strømplass og faktisk forbruk faktureres etter måler.
Andelshaver er ansvarlig for strømforbruket på båtplassen.
Kvittering for betalt innskudd er også andelsbevis med leierett for den tildelte båtplass. Plassen kan ikke tas i bruk før innskudd og leie er betalt. Manglende betaling medfører bortvisning fra havna og plassen selges i henhold til venteliste.
Andelshavere som har hatt båtplass i tre år eller mer og ønsker seg bredere plass tildeles denne foran søkere fra ventelista.
Styret kan midlertidig stoppe opptak når andelssøkerlista overstiger 50.

2: Omsetning og innløsning
Oppsigelse av båtplass skjer skriftlig med 1 måneds varsel fra den 1. i påfølgende måned. Ved innløsning refunderes opprinnelig innskudd med tillegg av forskuddsbetalt leie og fradrag av eventuell gjeld til havna. Denne refusjonen overføres når ny andelshaver har betalt innskuddet sitt.

3: Utleie
Enhver andelshaver kan leie ut sin båtplass i inntil 3 år sammenhengende. Dersom den da ikke er tatt i bruk til egen båt kan båtplassen innløses og overdras til førstemann på ventelista. Begrunnet anke over innløsning av båtplass behandles av havnas styre.
All utleie skal administreres av havna. Brudd på dette vil også medføre at plassen inndras. Ved utleie påløper det et administrasjonsgebyr fastsatt av årsmøtet. Gebyret betales av leietager.

4: Opplagsplass
Opplagsplassen kan disponeres av alle som har leierett i havnen. Båtene skal plasseres på en slik måte at de ikke hindrer andre i å sette opp eller ta ut båter. Joller, båthengere og lignende må ikke plasseres på parkeringsplass eller grøntareal.  (Se kart)
Som eventuell overdekning av båter skal det nyttes presenning direkte over båten eller på enkel bom i båtens lengderetning. Det er forbudt å bygge plastskur eller lignende på opplagsplass.
I tidsrommet 1. juni til 1. oktober skal det normalt ikke ligge båter i opplag.
I tidsrommet 15. mai til 1. oktober: Vedlikehold og oppussing som utføres i denne tiden skal foregå samlet og eller etter styrets anviste opplagsplass. For øvrig skal området være ryddet og opplagsmateriell fjernet.

5: Fortøyning
Båten skal være fortøyd med tau tilpasset båtens størrelse. Fortøyningstauene skal være påsatt strekkavlastere, fortrinnsvis i gummi.

6: Bruk av båtplassen
Ved bruk av landstrøm skal det benyttes godkjent olje-­‐ og sjøvannsbestandig kabel. Rød plastkabel eller lignende er ikke tillatt brukt. Det påhviler båteier å holde orden på og rundt utriggerne. Lettbåt og utstyr må ikke lagres på flytebryggene. Fortøyningstau og kabler må ikke legges slik at det er til hinder for snørydding mm.
Det er forbudt å slippe enhver form for avfall, fiskeslo, oljesøl eller lignende i havne-­‐ bassenget. Vannklosett uten septiktank må ikke benyttes innenfor moloen.
De båter som har eksos- eller lensepumpeavløp slik at nabobåt kan bli tilsmusset, skal forhale før motor eller pumpe startes eller på annen måte hindre tilsmussing av nabobåt. I innseilingen og innenfor moloene skal det ikke nyttes større fart enn nødvendig for manøvreringen. Manøvrering skal utføres med liten motorkraft.

7: Skader på båt eller brygge
Hvis skade er skjedd på utriggere eller annen manns båt må dette snarest meldes til pirformann eller havnas ledelse. Mindre skader, feste av beslag og lignende utbedres av tilstøtende eiere.
Når pirformenn eller havnas ledelse må gripe inn for å hindre skade på bryggeanlegget, forårsaket av dårlig fortøyning, mangelfull lensing og lignende, vil plasseier bli belastet for utført arbeide. Ved gjentagelse og i grove tilfeller vil båten bli bortslept og satt på land for eiers regning. Vikran småbåthavn SA eller pirformenn er ikke ansvarlig for skade som i slike tilfelle kan påføres båten.
Alle båter i havna skal være ansvarsforsikret og registrert med påsatt reg.nr.

8: Dugnad og snørydding
Hver båteier er ansvarlig for at bryggene blir måket for snø, dette gjelder også om båtplassen ikke er i bruk. Styret utarbeider ansvarsliste for snømåking for hver sesong.
Det er dugnadsplikt i småbåthavna. Styret setter opp plan og liste over aktuelle gjøremål, som den enkelte båteier kan sette seg opp på. Dersom dugnadsplikten ikke blir oppfylt, skal det innbetales avgift til småbåthavna som fastsettes på årsmøtet.

9: Administrative rutiner
Varsel om årsmøtedato og frist for innsending av saker som ønskes behandlet på årsmøtet kan annonseres på websider og i avisene senest 14 dager før årsmøtet avholdes. Denne rutinen erstatter direkte varsling til andelshavere om årsmøte.

10: Disiplinære forhold
Brudd på reglement eller vedtekter vil bli påtalt og kan føre til ekskludering fra småbåthavna, som nevnt i foretakets vedtekter, §4.

Sørg for at det hersker toleranse og kameratslig forhold i havna!