VEDTEKTER FOR VIKRAN SMÅBÅTHAVN SA

(Vedtatt på årsmøte 17. mars 2018)

1.    Sammenslutningsform og foretaksnavn
Sammenslutningen er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Vikran småbåthavn SA. Medlemmene, heretter kalt andelshavere, hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

2.    Forretningssted
Forretningskontoret er i Tromsø kommune.

3.    Virksomhet
Foretakets formål er å bygge ut og drive småbåthavn, samt levere eventuelle andre tjenester som står i forbindelse med dette, til andelshaverne.
Virksomhetens avkastning, blir stående i foretaket.

4.    Andelsinnskudd
Foretaket baserer seg ikke på andelsinnskudd. Ved tildeling av båtplass betales et innskudd som varierer etter plassens størrelse. Innskudd for båtplassene bestemmes av årsmøtet.
Innskudd skal ikke forrentes. Ved utmelding har andelshaver krav på å få innskuddet utbetalt når båtplassen er tildelt ny andelshaver.

Foretaket er åpent for alle, men foretaket kan ikke ha flere andelshavere enn båtplasser. Ingen andelshaver har rett til mer enn en båtplass. Innskudd og tilhørende båtplass kan overføres til slektning i rett opp- eller nedstigende linje.

Tildeling av ledige båtplasser skjer etter en venteliste med andelssøkere. Avgift for andelssøker fastsettes av årsmøtet.

Andelshavere som ikke retter seg etter foretakets vedtekter og reglement kan ekskluderes av styret. Slik eksklusjon skal skje skriftlig med en frist på 1 måned til å bringe forholdet i orden.

5.    Anvendelse av årsoverskudd
Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret forslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer:
1.    Godskriving av foretakets egenkapital
2.    Etterbetaling (samvirkeloven §27)
3.    Avsetning til etterbetalingsfond (samvirkeloven §28)
4.    Avsetning til medlemskapitalkonti (samvirkeloven §29)

6.    Styre og daglig leder
Foretaket skal ha et styre på fem medlemmer og to varamedlemmer valgt i rekkefølge. Styreleder velges av årsmøtet. Styret konstituerer seg selv på første møte.
Det enkelte styremedlem har en funksjonstid på to år. På valg hvert år er styreleder, 2 styremedlemmer og 1 varamedlem.
De avtroppende styre- og varamedlemmer er valgkomité til neste årsmøte.
Styret er beslutningsdyktig når tre styremedlemmer er til stede.

Foretaket kan ha en daglig leder som tilsettes av styret. Daglig leder deltar på styremøter uten stemmerett og kan ikke ha styreverv.

7.    Ordinært årsmøte
Årsmøtet er foretakets øverste organ. Alle andelshavere har møte-, tale- og stemmerett. Alle andelssøkere som står på venteliste for båtplass, har møte- og talerett. Andelshavere kan la seg representere ved skriftlig fullmakt.
Årsmøtet holdes hvert år innen 1. april og innkalles skriftlig av styret med 14 dagers varsel. Av innkallingen skal det fremgå hvilke saker som skal behandles. Dokumentene til årsmøtet gjøres tilgjengelig for andelshaverne på foretakets internettsider samtidig med utsendelse av innkallingen, samt sendes ut på forespørsel til andelshavere og andelssøkere som ber om det. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i saker som er nevnt i innkallingen.

På årsmøtet, som åpnes av styrets leder eller den styret velger, behandles følgende:
a)    Konstituering, godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer og referent samt 2 møtedeltagere til å underskrive protokollen.
b)    Styrets årsberetning.
c)    Årsregnskap og revisjonsberetning. Disponering av overskudd.
d)    Budsjett og virksomhetsplan for kommende år. Fastsettelse av innskudd, leiesatser og andre gebyrer og avgifter m m. Fastsettelse av honorar for verv i foretaket.
e)    Valg av styre, revisor og valgkomité.
f)    Behandling av innmeldte saker fra andelshavere, andelssøkere eller styre.

Årsmøtets beslutninger fattes med simpelt flertall. Vedtektsendring krever 2/3 flertall. Avstemming foretas skriftlig dersom en av årsmøtedeltagerne krever det.

Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Det kalles også inn til ekstraordinært årsmøte når 1/10 av andelshaverne eller revisor krever det. Innkalling skjer med 8 dagers varsel og behandler kun saker nevnt i innkallingen.

8.    Fordeling av nettoformuen ved oppløsning av foretaket
Beslutning om oppløsning av foretaket kan skje på det ordinære årsmøtet med 2/3 flertall når
¼ av andelshaverne er til stede. Dersom det ordinære årsmøtet ikke er beslutningsdyktig i dette spørsmål, avgjøres saken i ekstraordinært årsmøte, med 2/3 flertall.
Foretakets andelshavere har rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser.
Gjenværende midler skal tilfalle de som er andelshavere på oppløsningstidspunktet.

9.    Signatur
Styrets formann og et styremedlem i felleskap.